Regulamin​

§1 Definicje

Terminy pojawiające się w regulaminie oznaczają:

Adres e-mail (Mail) – adres poczty elektronicznej, który umożliwia porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres reklamacyjny –  IceBreaker Anna Barbarska, ul. Aleja Wilanowska 263, 02-730 Warszawa.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Formularz rejestracyjny formularz wypełniony przez Klienta przy rejestracji w ice-breaker.pl

Formularz zamówienia – skrypt będący częścią serwisu ice-breaker.pl, który służy do złożenia Zamówienia przez Klienta.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kod promocyjny – bonus udzielany Klientowi wyrażony procentowo lub wartościowo; bonus może zostać również wyrażony w formie darmowej przesyłki lub darmowego dodatku do złożonego zamówienia.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

Kodeks postępowania cywilnego – ustawa Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku z późniejszymi zmianami

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta (Konto) – zbiór funkcjonalności systemu udostępniony przez Usługodawcę Klientowi. Za pośrednictwem Konta Klient uzyskuje dostęp do wybranych Usług, które nie są dostępne dla niezalogowanych Klientów. Konto prowadzone jest pod unikalnym identyfikatorem (Mail), chronionym hasłem dostępu (Hasło).

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://ice-breaker.pl/platnosci/.

Produkt – minimalna i niepodzielna jednostka treści cyfrowych, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Usługodawcy jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego ice-breaker.pl

Rejestracja – procedura zakładania indywidualnego Konta przez Klienta

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Towar produkty cyfrowe oferowane Klientowi przez Usługodawcę za pośrednictwem platformy pod adresem ice-breaker.pl.

Umowa sprzedaży (Umowa) –  umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego ice-breaker.pl.

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin, polegające na zapewnieniu możliwości korzystania z szeregu funkcjonalności w ramach serwisu ice-breaker.pl, w szczególności na sprzedaży Klientom Towarów będących w aktualnej ofercie handlowej ice-breaker.pl.

Usługodawca – IceBreaker Anna Barbarska, NIP 1250997940, REGON 146559553, ul. Herbu Szreniawa 11/34, 02-972 Warszawa.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2017 roku z późniejszymi zmianami

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipc 2002 roku z późniejszymi zmianami

Wada – zarówno Wada fizyczna jak i Wada prawna.

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową.

Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedawana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Usługodawcą.

§2 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem https://ice-breaker.pl prowadzony jest przez Usługodawcę.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Kupującego z serwisu ice-breaker.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w artykule 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta w ramach serwisu ice-breaker.pl;
  2. warunki i zasady składania przez Kupującego Zamówień;
  3. zasady zawierania Umów sprzedaży Towarów
 4. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania zapisów i postanowień zawartych w Regulaminie.
 5. Korzystanie z serwisu ice-breaker.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowsze, z włączoną obsługa języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies”; łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pixeli.
 6. Umowa pomiędzy Kupującym oraz Usługodawcą zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem.
 7. Usługodawca jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać towary wolne od wad.
 8. Wszystkie ceny podawane przez Usługodawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 9. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy sprzedaży w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci: potwierdzenia Zamówienia wysłanego na wskazany Adres e-mail.
 10. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 11. Usługodawca stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 Rejestracja

 1. Zarejestrowanie przez Kupującego w serwisie ice-breaker.pl pozwala na:
  1. dokonanie zakupu w sklepie ice-breaker.pl
  2. uzyskanie dostępu do historii dokonanych uprzednio Zamówień Klienta
  3. zapisanie do newslettera
 2. W celu dokonania Rejestracji Kupujący podaje swoje dane osobowe, poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie ice-breaker.pl oraz akceptację Regulaminu i potwierdzenie Rejestracji
 3. Podczas procesu Rejestracji Kupujący podaje Adres e-mail, Login i Hasło. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma możliwość swobodnego wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w serwisie ice-breaker.pl.
 4. Zatwierdzenie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz że Kupujący jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi.
 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Kupującego.

§4 Zawarcie i realizacja umowy

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynnośc:
  1. zalogowanie do osobistego konta powstałego w procesie Rejestracji
  2. dodanie produktu do koszyka
  3. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam ”
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę, o czym informuje on Klienta w terminie do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia Kupującego następuje w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności, o ile Kupujący wyrazi zgodę na dostarczenie treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przeciwnym wypadku Usłogodawca przystąpi do realizacji Zamówienia niezwłocznie po upływie 14 dni od daty złożenia Zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia polega na wysłaniu na podany przez Kupującego adres email treści cyfrowych  będących przedmiotem umowy lub informacji o sposobie pobrania tych treści cyfrowych wraz z  potwierdzeniem otrzymania płatności.
 7. Z przyczyn niezależnych od Usługodawcy terminy realizacji Zamówienia określone powyżej mogą ulec wydłużeniu.
  1. W takiej sytuacji Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu dostarczenia oraz określić orientacyjnie nowy termin.
  2. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu i odstąpienia od Umowy. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie ponosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń.
 8. W sytuacji, gdy Usługodawca nie jest w stanie zrealizować całego Zamówienia, Kupujący ma wybor, czy zrealizuje Zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z całego Zamówienia. 

§5 Polityka cenowa, rabatowa i dostępność

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie ice-breaker.pl przedstawione są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny podane w sklepie ice-breaker.pl uwzględniają rabat ogólnie obowiązujący, który może być różnej wysokości dla różnych produktów.
 3. Wszelkie upusty, rabaty, promocje naliczane są od cen katalogowych obowiązujących na platformie w domenie ice-breaker.pl, chyba że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej
 4. Wszelkie upusty, rabaty, promocje nie sumują się, chyba, że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.
 5. Kodem Promocyjnym objęte są artykuły wskazane w opisie danej akcji promocyjnej.
 6. Podana cena, dla każdego z Produktów w chwili Złożenia zamówienia, jest wiążąca i ostateczna.
 7. ice-breaker.pl zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany cen Produktów
  2. wprowadzania nowych Produktów do oferty
  3. przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania bez ogłoszenia
  4. modyfikacji akcji promocyjnych
  5. wprowadzania wszelkich zmian, mających wpływ na poprawienie funkcjonalności ice-breaker.pl
 8. Postanowienia punktu 7.1 powyżej nie dotyczą skutecznie złożonych Zamówień. W przypadku skutecznie złożonych Zamówień cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia.

§6 Zapłata ceny

 1. Wszystkie płatności za Zamówienia dokonywane są elektronicznie na zasadach określonych przez Usługodawcę i realizowane za pośrednictwem strony Przelewy24.pl. Operatorem płatności jest PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935
 2. Zamówienia nieopłacone przez Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od chwili złożenie Zamówienia będą automatycznie anulowane.
 3. Za datę zapłaty uznaje się datę otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.
 4. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Usługodawca może anulować zamówienie Kupującego, o czym Kupujący zostanie poinformowany. Jeżeli Kupujący zapłacił część ceny Usługodawca zwróci mu całą wpłaconą kwotę.

§7 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu zawarcia umowy, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Usługodawca wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie innej niż pisemna.
 5. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 8. Usługodawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenie rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

§8 Rękojmia

  1. Usługodawca na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
  2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
  3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
  4. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma Wadę, może:
   1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
   2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
   3. punkt 4a i 4b nie ma zastosowania, jeżeli Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Usługodawcę albo Usługodawca uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzecz żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Usługodawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.
  7. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
   1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
   2. żądać usunięcia wady.
  8. Usługodawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  9. Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  10. Usługodawca w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
   1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
   2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
   3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
   4. żądania usunięcia wady.
  11. Jeśli Usługodawca nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta w terminie 14 dni uważa się, że oświadczenie lub żądanie Konsumenta zostało uznane.
  12. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
  13. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
  14. W terminach określonych powyżej Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  15. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

§9 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony baz danych osobowych zgodnie z RODO.
 3. Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez Usługodawcę zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem: https://ice-breaker.pl/polityka-prywatnosci/

§10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  04.05.2020 r.
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu Adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin (https://ice-breaker.pl/regulamin/). W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Usługodawcę o wyborze aktualnego Regulaminu jako obowiązującego.
 5. Prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Kupującym a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach platformy ice-breaker.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie jest prawo polskie.
 6. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.